۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده