۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده