۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده