۱۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده