۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱,۳۵۵,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده