۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده