۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده