۳,۸۱۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۷,۳۱۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده