۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۸,۱۷۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده