۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده