۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده