۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده