۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده