۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده