۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده