۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده