۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده