۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده