۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده