۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده