۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده