۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده