۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده