۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده