۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده