۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده