۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده