۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۷,۷۸۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده